Projekt "Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych"

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze wspólnie z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną z Trutnova w Republice Czeskiej wspólnie zrealizowali projekt Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych dofinansowany w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Okres realizacji projektu to 01.09.2016 - 30.08.2018.

Studenci kierunków medycznych partnerskich uczelni w ramach projektu wzięli udział w działaniach, które miały na celu wzrost ich kompetencji jako przyszłych absolwentów, poprawę ich zatrudnialności na euroregionalnym rynku pracy oraz udoskonalenie ich umiejętności opieki nad pacjentami w rejonie przygranicznym. Działania te obejmowały: 

-  2-tygodniowe staże  zagraniczne w Polsce i Republice Czeskiej w instytucjach służby zdrowia i opieki społecznej;

- porównanie systemów opieki zdrowotnej podczas pięciu dwudniowych warsztatów wyjazdowych;

- wymianę informacji w zakresie innowacyjnych metod oraz dobrej praktyki podczas dwóch wspólnych konferencji;

- kształcenie językowe prowadzone m.in. w ramach wyjazdowych kursów językowych.

Projekt jest przewidziany na 2 lata, a jego wartość po stronie polskiej wynosi 127 307  Euro. Dofinansowanie obejmuje również m.in. zakup urządzeń i wyposażenia służącego przygotowaniu studentów do realizacji staży i warsztatów. Jest to m.in. wyposażenie pomieszczenia dostosowanego do prowadzenia nauki w zakresie opieki pediatrycznej, zaawansowane egzemplarze symulatorów i fantomów do nauki opieki ginekologicznej itp. Po stronie czeskiej inwestycje dotyczą zwłaszcza sprzętu i przystosowania sal do nauki pielęgniarstwa anestezjologicznego.

W ramach pierwszego konkursu wniosków programu Interreg Polska-Czechy 2014-2020 tylko 2 projekty z 36 otrzymały dofinansowanie, w tym ten, w którego realizację była zaangażowana nasza uczelnia.

Żeby zobaczyć, kiedy realizowane są poszczególne działania, sprawdź aktualności projektu!