Dla pracowników-wyjazdy dydaktyczne

Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus

 

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać z programem dydaktycznym do tych uczelni zagranicznych w krajach programu Erasmus+, z którymi sa podpisane umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów. Z reguły stypendia dotyczą wyjazdów do krajów programu Erasmus + (spośród uczelni partnerskich KANS są to kraje Unii Europejskiej oraz Turcja). 

Pod warunkiem otrzymania dotacji na specjalne wnioski składane przez naszą uczelnią, możliwe są też wyjazdy do tak zwanych "krajów partnerskich". Uczelnia składa wniosek co roku o wyjazdy do konkretnych krajów partnerskich, wskazująć konkretne uczelnie, z którymi chce współpracować. Partnerami KANS w tych krajach są na ten moment uczelnie w USA, na Ukrainie, w Syrii i w Chinach. Uczelnia otrzymuje głównie środki na PRZYJAZDY pracowników z tych krajów i jedynie pojedyncze stypendia na wyjazdy.

Wykaz wszystkich umów z krajami Programu i partnerskimi wraz z dotyczącymi ich kierunkami znajduje się w zakładce "Uczelnie partnerskie", tutaj link

Informacje o dostępnych stypendiach i bieżących naborach publikowane są w zakładce "Aktualności".

Zajęcia dydaktyczne za granicą można przeprowadzić w formie wykładów, seminariów, warsztatów.  Jest możliwe, a nawet polecane, nawiązanie kontaktu i podpisanie umowy z nowymi uczelniami w ramach Programu Erasmus z inicjatywy wnioskującego o wyjazd wykładowcy. Jeśli dany wykładowca już ma kontakt z uczelnią chętną do nawiązania współpracy, umowę należy podpisać przed wyjazdem.

Pracownicy wyjeżdżają na okres 5 dni roboczych. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny – indywidualny plan nauczania w zagranicznej uczelni (Individual Teaching Programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca. Nauczyciele akademiccy we własnym zakresie ustalają program dydaktyczny i termin wyjazdu z przedstawicielami uczelni partnerskiej.

Wniosek o przyznanie stypendium w programie Erasmus+ wraz z projektem Indywidualnego programu nauczania składany jest w kolejnym terminie naboru u Koordynatora ds. Programu Erasmus+. Wniosek powinien być podpisany przez kandydata i zaopiniowany przez odpowiedniego dziekana. Skan dokumentu wraz z projekten programu nauczania można przesłać e-mailem na adres: kamila.biniek@kans.pl. Oryginał wniosku proszę dostarczyć do biura uczelnianego koordynatora programu Erasmus+, bud. 11 pokój 16. 

Kandydatów na wyjazd kwalifikuje Komisja ds. Współpracy z Zagranicą w KANS. Pod uwagę brane są następujące kryteria:

a)      treść Indywidualnego programu nauczania, w kontekście wykonywanych zadań zawodowych

b)      aktywność wykładowcy w zakresie: promocji programu Erasmus w uczelni, nawiązywania kontaktów z zagranicą i monitorowania wymiany studentów,

c)      doświadczenie dydaktyczne,

d)      swoboda prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku wykładowym uczelni zagranicznej,

e)      forma zatrudnienia,

f)        fakt, czy pracownik zatrudniony jest na pierwszym, czy kolejnym etacie,

g)      częstotliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus,

h)      perspektywy rozwoju naukowego.

Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu nauczyciele akademiccy podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do wypłacenia stypendium Erasmusa. Wzór umowy znajduje się tutaj

Kwota stypendium i sposób wypłaty stypendium ustalany jest zgodnie z zarządzeniem Rektora: Zasady podziału dotacji na konkurs z roku 2020, które dostępne tutaj.

Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.

Nauczyciel akademicki ma obowiązek posiadania ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą:

  • w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejską Kartę Zdrowia wydaną przez NFZ;
  • w przypadku wyjazdu do Turcji – inne honorowane w tym kraju ubezpieczenie;
  • inne, dodatkowe indywidualne ubezpieczenie, wykupione przez nauczyciela akademickiego.

Po zrealizowaniu wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest

  • dostarczyć Uczelni zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzającej okres pobytu oraz zrealizowanie programu zajęć 
  • wypełnić Ankietę on-line.

Szczegółowe informacje na temat organizacji wyjazdów w programie Erasmus +  są zawarte w Regulaminie.

Wnioski przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:

mgr Marek Runiewicz

 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +

tel. +48/ 75/ 64 53 342

e-mail: Marek.Runiewicz@kans.pl lub foreign@kans.pl lub

Marek.Runiewicz@pracownik.kpswjg.pl

załączone pliki
Wniosek o przelanie na rachunek bankowy Wniosek o przelanie na rachunek bankowy» [ 25.00 kB ]
wzór umowy z uczelnią - finanse wzór umowy z uczelnią - finanse» [ 107.50 kB ]
wzor staff mobility for teaching agreement wzor staff mobility for teaching agreement» [ 62.20 kB ]
wniosek o wyjazd pracownicy wniosek o wyjazd pracownicy» [ 39.50 kB ]