Deklaracja Polityki Erasmusowej

 

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSOWEJ 2021 - 2027

 

Głównym celem Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w ramach programu Erasmus+ jest osiągnięcie wysokiego poziomu umiędzynarodowienia, jakości nauczania dostosowanego do wymogów rynku pracy, rozwój partnerstwa oraz sojuszy wiedzy i potencjału z krajami Europy i spoza niej.

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju KANS, w kontekście zapewnienia możliwości realizacji realnych mobilności dla wszystkich członków społeczności uczelnianej, Uczelnia jest skupiona na rozwoju w obszarach:

·        nowo tworzonych kierunków studiów: ratownictwo medyczne; budowa i eksploatacja maszyn; sport i wellness oraz turystyka,

·        istniejących kierunków studiów: filologia angielska i germańska; dziennikarstwo; pedagogika; pielęgniarstwo; fizjoterapia; wychowanie fizyczne; edukacja techniczno-informatyczna oraz dietetyka,

·        zarządzania i modernizacji szkolnictwa wyższego.

 

Umiędzynarodowienie, rozwój sojuszy wiedzy i potencjału w kontekście zarządzania i modernizacji szkolnictwa wyższego nabierze szczególnego znaczenia dzięki wymianie doświadczeń i dobrych wzorców z dotychczasowymi i nowo pozyskanymi partnerami Uczelni, tak w zakresie dydaktyki, jak administracji i zarządzania.

 

Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w kontekście wymogów globalnego rynku pracy ma na celu:

·        wypracowanie nowych i rozwój istniejących metod dydaktycznych z wykorzystaniem nowych technologii, odpowiadając na zmieniające się potrzeby pracodawców, tak na poziomie europejskim, jak lokalnym,

·        promowanie umiejętności cyfrowych,

·        zainicjowanie i wdrożenie działań mających na celu wykorzystanie mobilności mieszanej z modułami kształcenia na odległość,

·        zwiększenie ilości przedmiotów nauczanych w języku angielskim i zaoferowanie co najmniej jednego kierunku studiów prowadzonych w języku angielskim,

·        podniesienie jakości nauczania języków obcych, w szczególności języka angielskiego i niemieckiego w zakresie języka specjalistycznego,

·        promowanie idei uczenia się przez całe życie i inwestowania w edukację,

·        promowanie idei zrównoważonego rozwoju, zachowania dziedzictwa kulturowego i wspierania poczucia tożsamości i kultury europejskiej.

 

Osiągnięcie wysokiego poziomu umiędzynarodowienia oraz zapewnienie wysokiej jakości nauczania w kontekście dopasowania kompetencji studentów do wymogów europejskiego i lokalnego rynku pracy zostanie osiągnięte poprzez:

 • wymianę studentów w ramach współpracy w Europie i poza nią (działanie KA1),
 • umożliwienie wyjazdów studentów na zagraniczne praktyki (działanie KA1), ze szczególnym wykorzystaniem możliwości wynikających z położenia uczelni
  w obszarze przygranicznym,
 • wymianę wykładowców w ramach współpracy w Europie i poza nią (działanie KA1),
 • organizację udziału wykładowców oraz pracowników administracyjnych
  w szkoleniach w których programie znajdą się elementy odpowiadające założonym celom Polityki Erasmusowej, m. in. z zakresu dydaktyki, cyfryzacji, zarządzania, języków obcych (działanie KA1)

Osiągnięcie wysokiej jakości umiędzynarodowienia, umocnienie sojuszy wiedzy i potencjału w kontekście zarządzania i modernizacji szkolnictwa wyższego będzie możliwe dzięki udziałowi uczelni w następujących działaniach:

 • projektach współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk (działanie KA2) mających na celu m.in. podniesienie jakości nauczania oraz zarządzania
  i administrowania uczelnią i jej jednostkami w kontekście wymogów globalnego rynku pracy, uwzględniających wymianę doświadczeń i dobrych wzorców,
 • projektach wsparcia dla rozwoju polityk i współpracy (działanie KA3),
 • projektach, które zostaną powiązane z możliwościami współpracy transgranicznej i wykorzystania funduszy regionalnych w Euroregionie NYSA, mających na celu, obok podniesienia jakości nauczania oraz zarządzania i administrowania uczelnią, dopasowanie kształcenia do wymogów zarówno globalnego i europejskiego, jak i lokalnego rynku pracy.
 • Udział w programie wpłynie w sposób znaczący na rozwój Uczelni, tak w sferze dydaktyki, jak i administrowania oraz zarządzania.

  ·  Celem jest, aby wyjazdy studentów wzrosły o 80 %, a przyjazdy studentów o 30 %  do 2026 roku w stosunku do poprzedniego okresu programowania. Wymiana studentów zarówno z krajów UE jak i partnerskich wpłynie na wzrost ich kompetencji miękkich, zatrudnialności oraz mobilności na przyszłym globalnym rynku pracy. Współpraca z uczelniami partnerskimi w zakresie uzgadnianych planów studiów skłania do ich częstszej aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków obowiązujących na otwartym europejskim rynku pracy. W szczególności praktyki studenckie sprzyjać będą przenoszeniu "dobrych praktyk" i asymilowanie ich w warunkach lokalnych.

  ·  Uczelnia planuje w dalszym ciągu prowadzić działania podnoszące jakość na istniejących już kierunkach: filologii angielskiej i germańskiej, dziennikarstwie, pedagogice, pielęgniarstwie, fizjoterapii, wychowaniu fizycznym, edukacji techniczno-informatycznej oraz dietetyce. Zamierzamy tworzyć coraz lepsze warunki studiowania dla studentów przyjeżdżających. Do lutego 2021 roku zrewidowane zostaną istniejące umowy instytucjonalne, które wezmą pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie prowadzenia wymiany. Określone zostaną szczegółowe kryteria wyboru nowych umów. Do 2027 roku prowadzone będą działania mające na celu podpisanie co najmniej 8 nowych umów, spełniających określone kryteria (po jednej dla każdego kierunku).

  ·  W chwili obecnej tworzone są nowe kierunki: ratownictwo medyczne; budowa i eksploatacja maszyn; sport i wellness; oraz turystyka. W następnym okresie finansowania chcemy podpisać co najmniej 4 umowy w ramach nowych kierunków (po jednej dla każdego kierunku), w ciągu 2 lat od ich powstania.

  ·  W celu zapewnienia wysokiej jakości wymiany studentów, dołożone zostaną starania, aby przed realizacją wymian z partnerskimi instytucjami odpowiednie porozumienia i zasady zostały odpowiednio uzgodnione i zatwierdzone. Uczelnia opublikuje i uaktualni katalog przedmiotów przed realizacją mobilności studentów, przekaże informacje dotyczące systemu oceniania i zapewni, że studenci otrzymają przejrzyste informacje na temat uznawalności osiągnięć i przeliczania ocen.

  ·  Wdrożone zostaną działania mające na celu odpowiednie przygotowanie językowe i interkulturowe studentów i pracowników do realizacji wymiany, w tym wymiany mieszanej. Wsparcie będzie obejmowało przekazanie potrzebnych informacji, wsparcie w zakresie uczenia się języka obcego i kultury kraju docelowego a w przypadku realizacji praktyk i szkoleń – również poszukiwania miejsca praktyk i szkoleń. Uczelnia pomoże w odpowiednim doborze metod uczenia się języka obcego, umożliwi w tym celu kontakt z osobami z zagranicy posługującymi się tym językiem i nauczycielami języka polskiego.

  ·  Uczelnia zapewni, że przed realizacją mobilności będą zatwierdzone wszelkie odpowiednie dokumenty, w tym szczególnie porozumienia o programie uczenia się, szkolenia i nauczania. Przyjeżdżającym studentom i pracownikom uczelnia zaoferuje zakwaterowanie w Domu Studenta. Wszyscy uczestnicy będą wspierani w zakresie uzyskania wizy i ubezpieczenia. Podczas realizacji wymian prowadzone będą działania mające na celu zapewnienie równego traktowania, integracji oraz bezpieczeństwa uczestników wymian: dni powitalne, warsztaty, bezpośrednie wsparcie i interwencja. Do wsparcia uczestników zaangażowani zostaną mentorzy. Osobne wsparcie udzielane będzie mentorom. 

  ·  W kolejnym okresie finansowania KANS zamierza wziąć udział w przynamniej 2 (dwóch) projektach współpracy KA2 do 2026 roku. Zamierzonym celem projektów będzie podniesienie jakości nauczania (w tym online), oraz zarządzania i administrowania, zwłaszcza w zakresie wymiany zagranicznej na wszystkich prowadzonych kierunkach. Dostosowanie treści kształcenia do standardów obowiązujących w krajach partnerów sprzyjać będzie harmonizacji wymogów w ramach szkolnictwa wyższego, a w konsekwencji możliwości swobodnego wyboru uczelni przez studentów kontynuujących naukę na II i III stopniu. Wskutek tego stworzona zostanie możliwość podejmowania pracy bez konieczności uzupełniania wiedzy przez absolwentów uczelni w dowolnym kraju Unii Europejskiej.

  ·  Wymiana kadry dydaktycznej pozwoli poszerzyć wiedzę w zakresie metodyki nauczania oraz transferu wiedzy i sprzyjać będzie uatrakcyjnieniu procesu nauczania oraz pobudzać rywalizację, która wpływa na podniesienie jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach.

  ·  Wymiana kadry administracyjnej i zarządzającej pozwoli przenieść najlepsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne do uczelni macierzystej. Jest to istotny element dla KANS w Jeleniej Górze, gdyż doświadczenia partnerskich zawodowych szkół wyższych pozwalają uniknąć powielania nie zawsze dobrych wzorców szkół akademickich w zakresie zarządzania oraz współpracy z przyszłymi pracodawcami.

  ·  Zamierzamy zrealizować cel zwiększenia ilości wyjazdów i przyjazdów pracowników o 80% do końca 2026 roku w stosunku do poprzedniego okresu programowania.