Program Erasmus - co to jest?

Program Erasmus +-co to jest?

Erasmus + to program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021 - 2027.

Erasmus+ zastąpił dotychczasowy program: „Uczenie się przez całe życie” oraz jego programy sektorowe: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, program Młodzież w działaniu oraz pięć innych programów, m.in. Erasmus Mundus i Tempus.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności i poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

W praktyce europejski program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Uczestnicy programu

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

  • Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia,
  • Partner countries – kraje partnerskie: sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja,
  • Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Erasmus + jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Studenci KANS mogą dzięki Programowi uzyskać między innymi stypendia na wyjazdy na studia i praktyki, a pracownicy na wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne. Każda uczelnia wprowadza swoje zasady organizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus, zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus w Polsce oraz Komisji Europejskiej. Zasady obowiązujące w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej dostępne są poniżej oraz w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Wyjazdy na studia są możliwe tylko do uczelni, z którymi KANS ma podpisane umowy partnerskie na wymianę studentów. Wyjazdy na praktyki są możliwe do wszystkich instytucji i przedsiębiorstw zagranicznych w krajach uczestniczących w Programie Erasmus, które przyjmują praktykantów.

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jej posiadanie umożliwia uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa ważną do 2027 roku.